pl

czytaj więcej

Regulamin pobytu w VILLA APIA

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

Rezerwacja, opłaty za usługę i warunki płatności:

 1. Rezerwacji apartamentu Gość może dokonywać on-line na stronie www.villaapia.pl, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
 2. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt.
 3. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku braku wpływu zaliczki na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.
 5. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 70% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem lub na miejscu gotówką w dniu zameldowania.
 6. W momencie zameldowania wymagane jest wpłacenie depozytu w wysokości 300 PLN na wypadek ewentualnych szkód. Depozyt jest zwracany przy wymeldowaniu, po sprawdzeniu stanu pokoju.
 7. Na życzenie Gościa dostarczamy łóżeczko dziecięce do apartamentu. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.
 8. Istnieje możliwość zabrania ze sobą psa. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (wg. cennika na stronie internetowej). Gość ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.

 

Postanowienia ogólne

 1. Dokonując rezerwacji poprzez stronę www.villaapia.pl, e-mailem lub telefonicznie Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.
 2. Gość może zgłaszać w trakcie pobytu w apartamencie wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w informacji pisemnej umieszczonej wraz z Warunkami w Apartamencie.
 3. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować personel. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 4. Przedmioty pozostawione przez Gościa po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 6. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
 7.      Villa Apia może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
 8. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 9. Na terenie obiektu jest monitoring zewnętrzny zainstalowany m.in. dla bezpieczeństwa Gości i ich mienia. Wszelkie szkody, dotyczące aut na parkingach, powinny być zgłaszane  natychmiast w recepcji, w celu zabezpieczenia zapisów monitoringu zewnętrznego, ponieważ Villa Apia nie odpowiada za szkody (w tym zakresie) wyrządzone sobie nawzajem przez Gości, uprawnionych do korzystania  z parkingu.

 

Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Gościa:

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 10.00., a możliwość wcześniejszego przyjazdu do apartamentu przed godziną 15:00 należy uzgodnić z przedstawicielem Villi Apia.
 3. Zatrzymanie apartamentu bez uzgodnień z personelem Villi Apia po godzinie 10.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu.
 4. Na terenie ośrodka wyznaczono bezpłatne miejsca do parkowania.
 5. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 6. Palenie w apartamentach i na terenie całego ośrodka jest całkowicie zabronione. Gość niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 200 za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie firan i zasłon.
 7. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
 8. Gość zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.
 9. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 8, Villa Apia jest uprawniona do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 10. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, Villa Apia jest uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.
 11. Gość, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00).
 12. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Villa Apia może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 zł.
 13. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu, drzwi wejściowych , Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za zakup i wymianę zamka.
 14. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Gościa należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 15. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 16. W przypadku przyjazdu z psem właściciel zwierzęcia powinien ze sobą posiadać książeczkę zdrowia bądź paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Prosimy również o zabranie ze sobą kagańca, a psy na ternie obiektu wyprowadzamy na smyczy. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Gościa apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
 2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Gość odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Villa Apia uprawniona jest do potrącenia wpłaconej zaliczki.
 3. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.
 4. Jeśli Gość odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji.
 5. Zmiana rezerwacji przez Villa Apia jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Villa Apia ma obowiązek zaproponować inny termin Gościowi, a gdy Gość nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Gościowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).
 6. Villa Apia zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu. W wypadku braku zgody Gościa na substytucyjny apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Villa Apia ma zwrócić Gościowi wpłaconą przez Niego zaliczkę.

 

Życzymy miłego pobytu.